Kryptovaluuttojen verotus

Kryptovaluutta on digitaalisessa muodossa olevaa rahaa, joka tuotetaan tietokoneilla monimutkaisia matemaattisia algoritmeja käyttäen. Esimerkiksi BitCoin-nimistä valuuttaa syntyy tietokoneiden ratkoessa matemaattisia tehtäviä – kun tehtävä on ratkaistu, kryptovaluuttaa syntyy lisää. Valuutan arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella, eikä sitä ole sidottu pankkien valuutanvaihtokursseihin. BitCoineja ei voida kuitenkaan tuottaa rajattomasti, vaan niiden määrä on rajallinen. Valuutan luominen hidastuu koko ajan, koska se vaatii jatkuvasti enemmän laskentatehoa.

BitCoin on tunnetuin kryptovaluutta, mutta vain yksi lukuisista maailmassa. BitCoinin kaltaista kryptovaluuttaa voi omistaa sijoitusmielessä tai sillä voi maksaa kaupoissa, jotka hyväksyvät sen maksuvälineenä. Moni onkin rikastunut kryptovaluuttojen nopealla arvonnousulla parin viime vuoden aikana. Kryptovaluuttoja pidetään kuitenkin yleisesti arvaamattomina sijoituskohteina, sillä mitään takeita arvonnoususta tulevaisuudessa ei ole. Kryptovaluuttojen hajautettu järjestelmä, anonyymius, välikäsien ja auktoriteetin kuten valtioin tai pankin puuttuminen sekä arvonnousun mahdollisuus houkuttelevatkin monenlaisia käyttäjiä.

Kryptovaluutat eivät ole rahaa mutta eivät myöskään arvopapereita tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla. Kryptovaluuttaa pidetään tuloverolain soveltamistilanteissa valuutan käyttäjien välisenä sopimuksena. Tällaiseen sopimussuhteeseen liittyvät menetykset eivät ole tuloverolain mukaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Tuloverolain mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot, ellei niitä ole erikseen säädetty verovapaiksi.

Tuloverolain mukaan veronalaista pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Kryptovaluutan kauppatilanteissa ei sovelleta kryptovaluutan sopimusluonteen vuoksi tuloverolain omaisuuden luovutusvoittojen verottamista koskevia säännöksiä. Positiivista arvonnousua voidaan pitää varallisuuden kerryttämänä tulona, jolloin arvonnousu verotetaan pääomatulona. Kiteytettynä: kryptovaluuttojen realisoitunut arvonnousu on siis veronalaista pääomatuloa.

Kryptovaluuttojen arvonnousu realisoituu verotettavaksi vasta silloin, kun kryptovaluuttaa vaihdetaan takaisin oikeaan valuuttaan. Kryptovaluutan arvonnousu realisoituu tuloksi myös silloin, kun kryptovaluutalla hankitaan hyödykkeitä. Kryptovaluutan vaihto toiseen kryptovaluuttaan ei kuitenkaan aiheuta verotuksen realisoitumista. Tulot kuuluvat sen verovuoden verotukseen, jonka aikana ne ovat realisoituneet. Tulot tulee ilmoittaa verottajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun palautetaan edellisen verovuoden esitäytetty veroilmoitus. Silloin verot tulevat maksuun jäännösveroina vuoden lopussa.

Jokaisen kryptovaaluttoja omistavan olisi syytä tutustua Verohallinnon verkkosivuilta löytyvään virtuaalivaluutan tuloverotusohjeeseen (linkki löytyy lähteistä). Ohjeessa on pääpiirteittäin avattu kryptovaluuttojen verotuskohtelua.

Lähteet:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen_tuloverotu/

https://www.yrittajat.fi/uutiset/569520-nama-asiat-hyva-tietaa-kryptovaluutasta-rikollista-vai-ei

https://yle.fi/uutiset/3-9933923