Osakassopimus-kuukausi, osa 4: Osakassopimuksesta johtuvien riitojen ratkaiseminen

Ensisijaisesti osakassopimuksesta johtuvat riidat pyritään yleensä ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos riitaa ei kuitenkaan saada ratkaistua neuvottelemalla, se voidaan saattaa oikeuden ratkaistavaksi. Tällöin riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, jos asiasta ei ole toisin sovittu osakassopimuksessa. Osakassopimuksesta johtuvia riitoja ei kuitenkaan yleensä haluta saattaa yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi käsittelyn julkisuuden ja hitauden vuoksi. Siksi asian käsittely ei tuomioistuimessa yleensä vastaa liike-elämän vaatimuksia.

Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, ja sitä käytetään toistuvasti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Välimiesmenettelyn etuihin kuuluvat sen nopeus, joustavuus, asiantuntevuus, kustannustehokkuus, luottamuksellisuus sekä välitystuomion lopullisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Välimiesoikeuden päätös on siis lopullinen eikä siitä siten voi valittaa ylempään tuomioistuimeen kuten yleisen tuomioistuimen ratkaisusta. Myöskään riidan osapuolia koskevat tiedot ja asiassa annettava välitystuomio eivät ole julkisia, toisin kuin tuomioistuinmenettelyssä.

Osakassopimuksesta johtuvan riidan käsitteleminen välimiesmenettelyssä edellyttää kirjallista välityssopimusta. Välityslauseke voidaan sisällyttää kirjalliseen osakassopimukseen, jolloin sopimuksen osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan sopimuksesta aiheutuvat riidat välimiesmenettelyssä. Jos välityslauseke puuttuu kirjallisesta osakassopimuksesta tai jos osakassopimus on suullinen, riidan ratkaisemisesta välimiesoikeudessa voidaan tehdä erillinen sopimus, kun osakassopimuksesta aiheutuva riita on tullut ajankohtaiseksi. Välimiesmenettely on mahdollinen vaihtoehto ainoastaan niissä riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu.

Lähteet:

https://tilisanomat.fi/koulut/yhtiooikeuskoulu-koulut/osakassopimus-osakeyhtiossa

https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/

https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/mallivalityslausekkeet/valityslauseke/