Koronaviruksen vaikutukset yritysten määräaikaiseen kustannustukeen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen koskien yritysten määräaikaista kustannustukea. Lakiehdotus koski yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamista. Koronavirustilanteesta johtuvat vaikeudet ovat vaikuttaneet yritysten liiketoimintaan. Määräaikaista kustannustukea jatketaan laissa mainituin edellytyksin Suomessa toimiville yrityksille näiden vaikeuksien helpottamiseksi. Tarkoituksena on yritysten toiminnan jatkumisen tukeminen, kuin myös konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihtoon COVID-19 pandemia on merkittävästi vaikuttanut ja joilla on siitä johtuvia vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia kuluja. Tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaviruksen ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon menetyksen pohjalta. Myönnettävä kustannustuki tukikaudelta voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

Laissa tarkennetaan kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, kuluja, jotka hyväksytään tuettaviksi sekä säännöksiä, jotka koskevat tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta. Näiden lisäksi luovutaan COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittamista koskevista säännöksistä. Kuitenkin kustannustukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman perusteella myönnettyjen tukien yrityskohtainen yläraja ylity. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200205?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=korona
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_205+2020.aspx