Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen jälkeen pitenee

Konkurssilaki muuttuu väliaikaisesti helmikuussa, jolloin maksun laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama tulee käyttöön. Määräaikaa pidennetään 30 päiväksi velallisen eduksi. Tämän tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviämään koronaviruksesta johtuvien vaikeuksien yli.

Väliaikainen laki on voimassa syyskuun loppuun. Jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojen maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa, konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaa maksukyvyttömyysolettaman. Tavallisesti maksuaika on viikko. Uudella lailla pyritään takaamaan velallisille kohtuullinen maksuaika.

Konkurssihakemusten odotetaan kasvavan rajusti tammikuun jälkeen. Velkojat voivat 1.2.2021 alkaen siis hakea velallisyritystä konkurssiin, jos velallinen ei ole saanut selvää ja erääntynyttä saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksesta. Maksukehotusta koskeva säännös on voimassa 30.9.2021 asti.

https://oikeusministerio.fi/-/velallisen-maksuaika-konkurssiuhkaisen-maksukehotuksen-tiedoksiannon-jalkeen-pitenee-30-paivaan 

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättynyt

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen työnantajat eivät ole voineet määräaikaista työsopimusta tehdessään ennakoida viruspandemiasta johtuvia muutoksia työllistämisedellytyksissä. Tästä johtuen työsopimuslain koeaikapurkua ja määräaikaisen työntekijän lomauttamista koskevia pykäliä muutettiin väliaikaisesti viime vuonna.

Väliaikaisten muutosten mukaisesti työsopimuksen sai purkaa koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Tämän lisäksi väliaikaiset muutokset sisälsivät mahdollisuuden lomauttaa määräaikainen työntekijä vastaavilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa. Myös lomautusilmoituksen antamisaikaa lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista.

Lisäksi työsopimuslain väliaikaisten muutosten perusteella takaisinottovelvollisuusaikaa pidennettiin neljästä kuukaudesta yhdeksään kuukauteen poikkeustilanteen aikana irtisanotuiksi tulleiden työntekijöiden aseman parantamiseksi.

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyi 31.12.2020. Näin ollen työnantajan tulee huomioida voimassaolon päätymistä koskevat säännöt.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200092                                                                                                                     https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_92+2020.aspx

Koronaviruksen vaikutukset yritysten määräaikaiseen kustannustukeen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen koskien yritysten määräaikaista kustannustukea. Lakiehdotus koski yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamista. Koronavirustilanteesta johtuvat vaikeudet ovat vaikuttaneet yritysten liiketoimintaan. Määräaikaista kustannustukea jatketaan laissa mainituin edellytyksin Suomessa toimiville yrityksille näiden vaikeuksien helpottamiseksi. Tarkoituksena on yritysten toiminnan jatkumisen tukeminen, kuin myös konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihtoon COVID-19 pandemia on merkittävästi vaikuttanut ja joilla on siitä johtuvia vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia kuluja. Tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaviruksen ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon menetyksen pohjalta. Myönnettävä kustannustuki tukikaudelta voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

Laissa tarkennetaan kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, kuluja, jotka hyväksytään tuettaviksi sekä säännöksiä, jotka koskevat tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta. Näiden lisäksi luovutaan COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittamista koskevista säännöksistä. Kuitenkin kustannustukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman perusteella myönnettyjen tukien yrityskohtainen yläraja ylity. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200205?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=korona
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_205+2020.aspx

Koronavirustilanteesta johtuvat kulutusluottojen muutokset

Covid-19 epidemia on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien taloudelliseen asemaan, minkä seurauksena kuluttajat joutuvat turvautumaan yhä useammin luottorahoitukseen. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuvat pidempiaikaiset vaikutukset tulevat näkymään kasvavina velkaongelmina. Näin ollen väliaikaiset lainsäädäntömuutokset niin luottojen hinnoitteluun kuin niiden markkinointiin on katsottu tarpeelliseksi.

Kuluttajansuojalakia muutettiin koronavirustilanteen johdosta väliaikaisesti aikavälille 1.7-31.12.2020, niin että tietyille luotoille asetettiin 10 prosentin korkokatto. Tämän lisäksi kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palveluiden suoramarkkinointi kiellettiin samalla ajanjaksolla.

Väliaikaista hintasäätelyä ja suoramarkkinointikieltoa päätettiin vuoden 2020 lopulla jatkaa 30.9.2021 saakka pääsääntöisesti saman sisältöisenä.

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM074:00/2020