Lahjavero

Lahjaveroa on Verohallinnon mukaan maksettava, jos saadun lahjan käypä arvo on 5.000 euroa tai enemmän, tai jos kolmen vuoden aikana saatujen useiden lahjojen arvostettu yhteisarvo ylittää edellä mainitun 5.000 euron rajan.

Veroilmoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Ilmoitusta tehdessä lahja tulee arvostaa käypään arvoon, mikä Verohallinnon mukaan tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, jolla omaisuus suostuttaisiin myymään tai ostamaan toisilleen vieraiden henkilöiden välisessä kaupassa. Käypä arvo voidaan verottajan mukaan määrittää usealla eri tavalla.

Lahjaverotuksessa lahjansaajat jaetaan lahjanantajan ja lahjansaajan välisen sukulaisuussuhteen perusteella kahteen eri veroluokkaan. I veroluokkaan kuuluvat Verohallinnon mukaan lahjanantajan aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, lahjanantajan avopuoliso, jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai joka aikaisemmin on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa, lahjanantajan perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.) sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perillinen suoraan alenevassa polvessa. II veroluokkaan kuuluvat muut kuin I veroluokkaan kuuluvat sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verottajan mukaan verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Verohallinnon mukaan lahjaveroa on maksettava kaikenlaisesta varallisuudesta, jos lahjanantaja ja lahjansaaja tai toinen heistä on asunut Suomessa lahjoitushetkellä. Lahjaveroa on maksettava myös ennakkoperinnöstä sekä vakuutuskorvauksesta, mikäli se on saatu edunsaajamääräyksen perusteella.