Velallisen maksuaika konkurssiuhkaisen maksukehotuksen jälkeen pitenee

Konkurssilaki muuttuu väliaikaisesti helmikuussa, jolloin maksun laiminlyöntiin perustuva maksukyvyttömyysolettama tulee käyttöön. Määräaikaa pidennetään 30 päiväksi velallisen eduksi. Tämän tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviämään koronaviruksesta johtuvien vaikeuksien yli.

Väliaikainen laki on voimassa syyskuun loppuun. Jos velallinen ei ole 30 päivän kuluessa velkojen maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa, konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen muodostaa maksukyvyttömyysolettaman. Tavallisesti maksuaika on viikko. Uudella lailla pyritään takaamaan velallisille kohtuullinen maksuaika.

Konkurssihakemusten odotetaan kasvavan rajusti tammikuun jälkeen. Velkojat voivat 1.2.2021 alkaen siis hakea velallisyritystä konkurssiin, jos velallinen ei ole saanut selvää ja erääntynyttä saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksesta. Maksukehotusta koskeva säännös on voimassa 30.9.2021 asti.

https://oikeusministerio.fi/-/velallisen-maksuaika-konkurssiuhkaisen-maksukehotuksen-tiedoksiannon-jalkeen-pitenee-30-paivaan