Jokamiehenoikeudet – kokon polttaminen

Jokamiehenoikeuksiin ei yleisesti kuulu tulen tekeminen maastoon tai polttopuiden otto, vaan ne on sallittu ainoastaan maanomistajan luvalla. Maanomistajan lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, jos käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja.

Kokon polttamista suunnittelevien tulee ottaa huomioon monia asioita ennen sen polttamista. Ensimmäisenä tulee tarkistaa, saako alueella edes polttaa kokkoa ja onko metsäpalovaroitus voimassa. Lisäksi on hyvä huomioida, ettei kokon leviämisvaaraa rakennuksiin ja metsäalueisiin ole olemassa kyseisellä alueella.

Uudistunut pelastuslaki määrittää, että nuotion tai avotulen sytyttäminen on kiellettyä, mikäli Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen alueelle, tai jos olosuhteet ovat kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia sellaiset, että metsä- tai ruohikkopalon vaara on ilmeinen. Kokko on suurempi nuotio, ja sellaisia ei saa sytyttää tällaisissa olosuhteissa.

Lakia rikkovalle voidaan määrätä sakkoja, ja poikkeuslupaa ei myönnetä oman alueensa pelastusviranomaisilta.

Vesijättömaat ja lunastus

Jos mökkirannasta löytyy vesijättömaata, se tulisi lunastaa ennen kuin aloittaa rakentamisen. Todelliset rajat kannattaa selvittää varsinkin ennen uuden tontin tai jo rakennetun rantakiinteistön ostamista.

Vesijättöjä syntyy, kun maa kohoaa, vesialue liettyy ja kasvaa umpeen tai vedenpinnan laskemisen seurauksena. Kiinteistön rajat eivät muutu, vaikka vesi pakeneekin. Rajat muuttuvat vain, kun niitä maanmittaustoimituksessa muutetaan. Yleisesti vesijätöt ovat muiden kuin niihin rajoittuvien maa-alueiden haltijoiden omistuksessa, enemmänkin kiinteistöjen yhteistä aluetta.

Normaalisti veden alta paljastuvamaa on kyseisen vesialueen omistavan osakaskunnan omaisuutta. Kuitenkin kiinteistön kohdalla oleva vesijättö voidaan lunastaa sille kuuluvaksi, jos vesijättö vaikeuttaa siihen rajoittuvan kiinteistön käyttämistä tai vesijättöä voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain lunastavan kiinteistön yhteydessä. Vesijättöön rajoittuvan kiinteistön omistaja voi hakea toimitusta. Lunastajan ei tarvitse olla yhteisen vesijättöalueen osakas, ja lunastusta voi vaatia myös vesijätön omistaja. Vesijätön lunastusta haetaan Maanmittauslaitoksesta.

Vesijätön lunastamisen tekee Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri tarvittaessa kahden uskotun miehen kanssa. Toimitusmiehet päättävät toimituksessa, onko lunastamiselle kiinteistönmuodostamislain 60 §:ssä säädetyt perusteet.

Vesilaki säätelee Suomessa siten, että rantaviivan muotoa ei tule muuttaa. Rannan omistajalla on kuitenkin vesilain nojalla oikeus pienempiin muutoksiin, mutta suuremmat muutokset vaativat ympäristönmuuttamislupaa.

Jätevesijärjestelmät mökillä tai vapaa-ajan asunnolla

Mökkitonteilla sekä vapaa-ajan asunnoilla on jätevesijärjestelmän tärkeys otettava huomioon. Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan saatettu jätevesi vahingoittaa kaivovesiä, uimarantoja ja kasveja, sekä synnyttää hajuhaittoja. Tämän seurauksena vesistöt rehevöityvät, mökkirannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen sekä kalakannat muuntuvat.

Haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Vesihuoltolakia noudatetaan viemäröidyillä alueilla, ja se velvoittaa liittymään yleiseen viemäriverkostoon. Yleensä kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee olla vedenkäyttöä ja jäteveden laatua vastaava. Ympäristönsuojelulain (luku 16) mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön.

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä (alle 100m vesistöstä tai merestä) sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien tulee olla laissa, asetuksessa ja määräyksissä jäteveden käsittelylle asetettujen vaatimusten mukaisia. Järjestelmä on uusittava puhdistusvaatimusten mukaisiksi, jos kiinteistö sijaitsee muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella, kun kiinteistöllä esimerkiksi rakennetaan vesikäymälä tai tehdään sellaista vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa korjaus- tai muutostyötä, joka vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista vuodesta 2004 alkaen. Jätevesien käsittely on normaalisti kunnossa, jos rakennuslupa kiinteistölle on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, kuitenkin niin, että jätevesijärjestelmää on huollettu ja käytetty oikein. Uudistukselle ei ole tarvetta, jos kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamista tai muuttamista varten tulee toimenpidelupaa hakea kaupungin rakennusvalvonnalta. Jos jätevesiremontti tarvitsee lisäaikaa, poikkeuslupaa voi hakea jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeuslupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja ehtona on, että jätevesien aiheuttama kuormitus on vähäistä, tai käsittelyjärjestelmän uusimisen katsotaan kustannusten ja teknisten vaatimusten vuoksi olevan kiinteistön haltijalle kohtuutonta.

Jätevesijärjestelmää miettiessä kannattaa huomioida sen kustannukset, huollon tarve sekä merkittävät ympäristövaikutukset!

Rakentaminen kesämökillä

Mökkeilykausi on avattu ja kesämökkikauppa on kiihtynyt huomattavasti tänä keväänä. Jos kesämökin rakentaminen kiinnostaa, on asioita, jotka on hyvä pitää mielessä.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Rakennusvalvonnan tehtäviä sekä rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen nojalla annetut asetukset. Kaavamääräyksiin kannattaa tutustua huolellisesti jo tontin oston yhteydessä. Ne määrittävät muun muassa sen, kuinka lähelle rantaa mökin voi rakentaa. Kunnissa rakentamista ohjataan yleis- ja asemakaavoituksella. Määräykset ovat kuntakohtaisia, ja usein vastaavanlaisia samassa mökkikunnassa.

Kun kesämökin rakennus on suunnitteilla, naapurit on myös otettava huomioon. Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita, jolla tarkoitetaan viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Mökin rakentaminen tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa luvan saamisesta tai saattaa loppuun viiden vuoden kuluessa. Jos annettua voimassaoloaikaa ei noudateta, rakennuslupa ei ole enää voimassa. Rakennustyötä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan (14 tai 30pv) jälkeen.

Ainakin nämä seikat kannattaa ottaa huomioon, jos kesämökin rakentaminen kiinnostaa

Yrittäjän kevätsiivous

Kevät on jo pitkällä ja erityisesti tänä keväänä moni yritys ja yrittäjä on kokenut suuren mullistuksen. Mikäli kalenteri on valitettavasti tällä hetkellä tyhjä, on nyt aikaa perehtyä moniin juridisiin ja ei-juridisiinkin asioihin. Tähän on nyt listattu hyvä muistilista asioista, jotka kannattaa nyt käydä läpi.

 1. Sopimukset ajantasalle: Nyt kannattaa käydä läpi sopimuspohjat ja tarkistaa, että ehdot ovat kohdillaan. Helposti sopimuspohjiin jää ehtoja, jotka eivät syystä tai toisesta ole enää ajantasalla. Erityisesti, jos sopimuksessa on viitattu lakipykäliin, kannattaa tarkastaa, että pykälät ovat ajantasalla.
 2. Laskujen perintä: Reskontra on hyvä nyt viimeistään käydä läpi, sillä yrityksen saatavat kannattaa periä. Työ on tehty jo kauan aikaa sitten, mutta lasku on jäänyt kiireistä johtuen roikkumaan. Suosittelemme  ensin muistutuksen lähettämistä, oli kyse sitten kuluttaja-asiakkaasta tai yritysasiakkaasta.
 3. Oman elämän asiakirjat: Tuliko perustettua vuosia sitten yritys ja alkukiireessä jäi asiakirja jos toinenkin laatimatta. Ainakin seuraavat asiakirjat kannattaa miettiä:
  1. Osakassopimus, jos yrityksessä on useampi osakas
  2. Avioehto suojaamaan (yritys)omaisuutta
  3. Testamentti, jos ei ole perillisiä tai haluaa vaikuttaa perintöoikeuteen
  4. Edunvalvontavaltuutus (ja hoitotahto), jotta joku voi hoitaa asioitasi, jos et siihen itse pysty

Jos kaikki paperiasiat ovat kunnossa, voi miettiä muita asioita. Onko logo vuodelta miekka ja kirves? Onko kotisivuilla kenties kymmenen vuotta vanha kuva, mutta peilistä katsoo nykyään ihan eri ihminen? Nyt on hyvä hetki miettiä uutta ilmettä yritykselle ja toteuttaa se, kun hetki on sopiva.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 4: Elämäsi tärkeät asiakirjat

Elämä on täynnä hetkiä, joihin juridiikkaa tarvitaan. Seuraavien hyödyllisten asiakirjojen laatimista kannattaa aika ajoin pohtia. Testamenttia kannattaa miettiä erityisesti silloin, kun sinulla ei ole omia lapsia. Testamentti voi olla hyödyllinen, vaikka lapsia olisi, sillä testamentissa voi määrätä esimerkiksi sen, ettei lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta sinulta perittyyn omaisuuteen. Tällöin peritty omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, vaikka avioehtoa ei olisi tehty perittyä omaisuutta koskien.

Etenkin iän karttuessa myös edunvalvontavaltuutus tarpeellisuus on syytä pitää mielessä, sillä yleinen edunvalvonta on hyvin hidas koneisto. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun vielä pystyy huolehtimaan omista asioistaan. Mutta mikäli toimintakyky heikentyy esimerkiksi sairaudesta johtuen tai henkilön jouduttua onnettomuuteen, valtuutettu voi ottaa valtuutuksen vastaan ja ryhtyä huolehtimaan valtuuttajan asioista. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti vahvistaa sen. Vahvistusta voi pyytää sen jälkeen, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Häät tulossa? Mikäli näin on, kannattaa ainakin harkita avioehdon tekemistä. Avioehdolla voi suojata oman omaisuutensa ja välttyä esimerkiksi maksamasta tasinkoa mahdollisessa riitaisessa avioerossa.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 3: Yrittäjän muistilista

Yrittäjän muistilista voi tuntua loputtomalta, sillä varsinkin alkuvaiheessa on paljon muistettavaa ja tehtävää. Juridisesta näkökulmasta kannattaa heti ensimmäisenä olla tietoinen siitä, että kirjanpito on hallinnassa. Jos kirjanpitoa ei tee itse, kannattaa olla yhteydessä tilitoimistoon, josta saa lisäohjeita.

Yrittäjänä tulee tehtyä useita sopimuksia, joten sopimukset kannattaa tehdä joko asiantuntijan avustuksella tai niihin kannattaa perehtyä huolellisesti itse. Jos käyttää usein saman sisältöistä sopimusta asiakkaiden kesken, voi käyttää sopimuspohjaa tai yleisiä ehtoja sopimuksen osana. Jos yrityksessä on useita osakkaita, osakkaiden kesken kannattaa tehdä osakassopimus. Olipa kyse mistä tahansa sopimuksesta, se kannattaa tehdä kirjallisesti.

Jokainen toimiala on omanlainen, mutta ongelmatilanteita on alalla kuin alalla. Kannattaa miettiä heti, miten toimii, jos asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa tulee ongelmia. Ongelmat on hyvä pyrkiä ratkomaan sopimalla, mikäli vain mahdollista. Oikeudenkäyntejä varten voi hankkia oikeusturvavakuutuksen, jolloin esimerkiksi omat oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan yrityksen maksettavaksi. Oikeusturvavakuutuksista sisällöstä ja niiden ehdoista voi kysyä tarkempia tietoja vakuutusyhtiöistä.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 2: Avioero

Avioero on aina eräänlainen aikakauden päätös. Vaikka ero voi olla henkisesti hyvinkin rankka eikä energiaa oikein ole käytännön asioiden hoitamiseen, eroon liittyvät asiat kannattaa hoitaa loppuun mahdollisimman pian. Avioeroasian tultua vireille käräjäoikeudessa, syntyy ositusperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisuutta ositettaessa katsotaan, mikä puolisoiden varallisuustilanne on ollut sinä päivänä, kun avioeroasia on tullut vireille käräjäoikeudessa. Tästä syystä ositus kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, sillä vuosien jälkeen voi olla työlästä lähteä selvittämään, mikä tilanne on ollut tuolloin.

Mikäli puolisoilla on yhteisiä lapsia, erotessa tulee sopia lasten huollosta, tapaamisista ja elatuksesta. Näistä voi sopia puolisot keskenään ja sopimuksen voi vahvistuttaa lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lasten edun mukainen.