Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättynyt

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen työnantajat eivät ole voineet määräaikaista työsopimusta tehdessään ennakoida viruspandemiasta johtuvia muutoksia työllistämisedellytyksissä. Tästä johtuen työsopimuslain koeaikapurkua ja määräaikaisen työntekijän lomauttamista koskevia pykäliä muutettiin väliaikaisesti viime vuonna.

Väliaikaisten muutosten mukaisesti työsopimuksen sai purkaa koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Tämän lisäksi väliaikaiset muutokset sisälsivät mahdollisuuden lomauttaa määräaikainen työntekijä vastaavilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa. Myös lomautusilmoituksen antamisaikaa lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista.

Lisäksi työsopimuslain väliaikaisten muutosten perusteella takaisinottovelvollisuusaikaa pidennettiin neljästä kuukaudesta yhdeksään kuukauteen poikkeustilanteen aikana irtisanotuiksi tulleiden työntekijöiden aseman parantamiseksi.

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyi 31.12.2020. Näin ollen työnantajan tulee huomioida voimassaolon päätymistä koskevat säännöt.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200092                                                                                                                     https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_92+2020.aspx