KKO 2020:57 ja erääntymättömät vuokrat

Joskus vuokrasopimus päättyy siihen, että vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen esimerkiksi maksamattomien vuokrien vuoksi. Jos sopimuksen purkamisen jälkeen vuokralainen ei vapaaehtoisesti muuta pois asunnosta, vuokranantaja voi hakea käräjäoikeudelta täytäntöönpanokelpoisen tuomion ja vaatia häätöä. Tuomiossa käräjäoikeus velvoittaa vuokralaista maksamaan maksamatta olevat vuokrat, jotka ovat erääntyneet ennen haastehakemusta ja tuomioistuinprosessin aikana.

Huoneenvuokralain mukaan vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa siihen saakka, että hän luovuttaa asuinhuoneiston vuokranantajan hallintaan. Voiko käräjäoikeus velvoittaa tuomiossa vuokralaista maksamaan vuokraa myös tuomion jälkeiseltä ajalta siihen saakka, että asunnon hallinta on luovutettu vuokranantajan käyttöön? Uunituoreessa ratkaisussa KKO 2020:57 Korkein oikeus otti tähän kantaa.

Korkein oikeus toteaa, ettei asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki sisällä säännöksiä, joiden nojalla olisi mahdollista saada suoritustuomio velvoitteesta, joka erääntyy vasta tulevaisuudessa. Tästä syystä Korkein oikeus toteaa, että tuomiolla määrättävä vuokrasaatavan maksuvelvollisuus voi koskea vain tuomion antamishetkellä erääntyneitä saatavia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vuokralainen pitää vuokra-asuntoa hallinnassaan vielä tuomion antamisen jälkeen, tuomion antamisen jälkeen erääntyneistä saatavista tulee tarvittaessa hakea erillinen maksutuomio, joka on täytäntöönpantavissa ulosotossa.

Rakentaminen kesämökillä

Mökkeilykausi on avattu ja kesämökkikauppa on kiihtynyt huomattavasti tänä keväänä. Jos kesämökin rakentaminen kiinnostaa, on asioita, jotka on hyvä pitää mielessä.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Rakennusvalvonnan tehtäviä sekä rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen nojalla annetut asetukset. Kaavamääräyksiin kannattaa tutustua huolellisesti jo tontin oston yhteydessä. Ne määrittävät muun muassa sen, kuinka lähelle rantaa mökin voi rakentaa. Kunnissa rakentamista ohjataan yleis- ja asemakaavoituksella. Määräykset ovat kuntakohtaisia, ja usein vastaavanlaisia samassa mökkikunnassa.

Kun kesämökin rakennus on suunnitteilla, naapurit on myös otettava huomioon. Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita, jolla tarkoitetaan viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Mökin rakentaminen tulee aloittaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa luvan saamisesta tai saattaa loppuun viiden vuoden kuluessa. Jos annettua voimassaoloaikaa ei noudateta, rakennuslupa ei ole enää voimassa. Rakennustyötä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan (14 tai 30pv) jälkeen.

Ainakin nämä seikat kannattaa ottaa huomioon, jos kesämökin rakentaminen kiinnostaa

Yrittäjän kevätsiivous

Kevät on jo pitkällä ja erityisesti tänä keväänä moni yritys ja yrittäjä on kokenut suuren mullistuksen. Mikäli kalenteri on valitettavasti tällä hetkellä tyhjä, on nyt aikaa perehtyä moniin juridisiin ja ei-juridisiinkin asioihin. Tähän on nyt listattu hyvä muistilista asioista, jotka kannattaa nyt käydä läpi.

 1. Sopimukset ajantasalle: Nyt kannattaa käydä läpi sopimuspohjat ja tarkistaa, että ehdot ovat kohdillaan. Helposti sopimuspohjiin jää ehtoja, jotka eivät syystä tai toisesta ole enää ajantasalla. Erityisesti, jos sopimuksessa on viitattu lakipykäliin, kannattaa tarkastaa, että pykälät ovat ajantasalla.
 2. Laskujen perintä: Reskontra on hyvä nyt viimeistään käydä läpi, sillä yrityksen saatavat kannattaa periä. Työ on tehty jo kauan aikaa sitten, mutta lasku on jäänyt kiireistä johtuen roikkumaan. Suosittelemme  ensin muistutuksen lähettämistä, oli kyse sitten kuluttaja-asiakkaasta tai yritysasiakkaasta.
 3. Oman elämän asiakirjat: Tuliko perustettua vuosia sitten yritys ja alkukiireessä jäi asiakirja jos toinenkin laatimatta. Ainakin seuraavat asiakirjat kannattaa miettiä:
  1. Osakassopimus, jos yrityksessä on useampi osakas
  2. Avioehto suojaamaan (yritys)omaisuutta
  3. Testamentti, jos ei ole perillisiä tai haluaa vaikuttaa perintöoikeuteen
  4. Edunvalvontavaltuutus (ja hoitotahto), jotta joku voi hoitaa asioitasi, jos et siihen itse pysty

Jos kaikki paperiasiat ovat kunnossa, voi miettiä muita asioita. Onko logo vuodelta miekka ja kirves? Onko kotisivuilla kenties kymmenen vuotta vanha kuva, mutta peilistä katsoo nykyään ihan eri ihminen? Nyt on hyvä hetki miettiä uutta ilmettä yritykselle ja toteuttaa se, kun hetki on sopiva.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 4: Elämäsi tärkeät asiakirjat

Elämä on täynnä hetkiä, joihin juridiikkaa tarvitaan. Seuraavien hyödyllisten asiakirjojen laatimista kannattaa aika ajoin pohtia. Testamenttia kannattaa miettiä erityisesti silloin, kun sinulla ei ole omia lapsia. Testamentti voi olla hyödyllinen, vaikka lapsia olisi, sillä testamentissa voi määrätä esimerkiksi sen, ettei lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta sinulta perittyyn omaisuuteen. Tällöin peritty omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, vaikka avioehtoa ei olisi tehty perittyä omaisuutta koskien.

Etenkin iän karttuessa myös edunvalvontavaltuutus tarpeellisuus on syytä pitää mielessä, sillä yleinen edunvalvonta on hyvin hidas koneisto. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun vielä pystyy huolehtimaan omista asioistaan. Mutta mikäli toimintakyky heikentyy esimerkiksi sairaudesta johtuen tai henkilön jouduttua onnettomuuteen, valtuutettu voi ottaa valtuutuksen vastaan ja ryhtyä huolehtimaan valtuuttajan asioista. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti vahvistaa sen. Vahvistusta voi pyytää sen jälkeen, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Häät tulossa? Mikäli näin on, kannattaa ainakin harkita avioehdon tekemistä. Avioehdolla voi suojata oman omaisuutensa ja välttyä esimerkiksi maksamasta tasinkoa mahdollisessa riitaisessa avioerossa.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 3: Yrittäjän muistilista

Yrittäjän muistilista voi tuntua loputtomalta, sillä varsinkin alkuvaiheessa on paljon muistettavaa ja tehtävää. Juridisesta näkökulmasta kannattaa heti ensimmäisenä olla tietoinen siitä, että kirjanpito on hallinnassa. Jos kirjanpitoa ei tee itse, kannattaa olla yhteydessä tilitoimistoon, josta saa lisäohjeita.

Yrittäjänä tulee tehtyä useita sopimuksia, joten sopimukset kannattaa tehdä joko asiantuntijan avustuksella tai niihin kannattaa perehtyä huolellisesti itse. Jos käyttää usein saman sisältöistä sopimusta asiakkaiden kesken, voi käyttää sopimuspohjaa tai yleisiä ehtoja sopimuksen osana. Jos yrityksessä on useita osakkaita, osakkaiden kesken kannattaa tehdä osakassopimus. Olipa kyse mistä tahansa sopimuksesta, se kannattaa tehdä kirjallisesti.

Jokainen toimiala on omanlainen, mutta ongelmatilanteita on alalla kuin alalla. Kannattaa miettiä heti, miten toimii, jos asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa tulee ongelmia. Ongelmat on hyvä pyrkiä ratkomaan sopimalla, mikäli vain mahdollista. Oikeudenkäyntejä varten voi hankkia oikeusturvavakuutuksen, jolloin esimerkiksi omat oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan yrityksen maksettavaksi. Oikeusturvavakuutuksista sisällöstä ja niiden ehdoista voi kysyä tarkempia tietoja vakuutusyhtiöistä.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 2: Avioero

Avioero on aina eräänlainen aikakauden päätös. Vaikka ero voi olla henkisesti hyvinkin rankka eikä energiaa oikein ole käytännön asioiden hoitamiseen, eroon liittyvät asiat kannattaa hoitaa loppuun mahdollisimman pian. Avioeroasian tultua vireille käräjäoikeudessa, syntyy ositusperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisuutta ositettaessa katsotaan, mikä puolisoiden varallisuustilanne on ollut sinä päivänä, kun avioeroasia on tullut vireille käräjäoikeudessa. Tästä syystä ositus kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, sillä vuosien jälkeen voi olla työlästä lähteä selvittämään, mikä tilanne on ollut tuolloin.

Mikäli puolisoilla on yhteisiä lapsia, erotessa tulee sopia lasten huollosta, tapaamisista ja elatuksesta. Näistä voi sopia puolisot keskenään ja sopimuksen voi vahvistuttaa lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lasten edun mukainen.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 1: Perunkirjoitus

Elämä ja elämän eri tilanteet ovat täynnä hetkiä, jolloin on paljon tehtävää ja muistettavaa. Läheisen kuolema tai avioeron läpikäyminen ovat rankkoja vaiheita, jolloin on paljon käytännön muistettavia asioita, vaikka sisällään käy läpi suurta surua. Toisaalta elämässä on usein paljon mukavia asioita, kuten uuden yrityksen perustaminen tai lapsen syntymä, jolloin kaiken uuden edessä voi myös unohtaa hoitaa käytännön asioita. Marraskuun teemaksi olemme valinneet muistilistat ja koonneet teille tärkeimmät tärpit elämän varrelle.

Perunkirjoitus pidetään vainajan kuoleman jälkeen ja perukirjaan kirjataan kaikki vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat, jotta verohallinto voi määrittää omaisuuden määrän perintöverotusta varten. Perukirjaa varten tarvitaan tiedot perillisistä ja mahdollisista testamentinsaajista, jotta verohallinto voi kohdistaa perintöveron oikeille henkilöille.

Perukirjaa varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta. Sukuselvitys tarkoittaa käytännössä katkeamatonta ketjua virkatodistuksista seurakunnilta tai maistraatista. Lisäksi perukirjaan tarvitaan tiedot mm. mahdollisesta avioehdosta ja testamentista. Perunkirjoitusta varten kannattaa säästää kaikki kuitit ja laskut esimerkiksi hautajaisista ja muistotilaisuudesta, sillä ne voidaan kirjata perukirjassa pesän velkoihin.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuoleman jälkeen. Verohallinnolta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Lisäaikaa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun vainaja on asunut ulkomailla, jolloin virkatodistus joudutaan hankkimaan myös paikalliselta viranomaiselta.

”Swatting” johti sivullisen kuolemaan – myös pilapuhelua ehdottaneelle vankeutta

Kansasin poliisi sai joulukuussa 2017 puhelimitse ilmoituksen mahdollisesta panttivankitilanteesta. Soittaja kertoi mm. epäillyn ampuneen yhden henkilön ja osoittelevan toista aseella. Poliisi piiritti talon ja asukas joutui ammutuksi, kun hän ei nostanut käsiään ylös poliisin niin käskettyä. Panttivankitilannetta ei todellisuudessa kuitenkaan ollut.

Ampumiseen johtanut puhelu oli seurausta nettipelisessiossa syntyneestä riidasta. Riidan päätteeksi yksi pelaajista uhkaili swattaavansa (ts. tekemällä väärän ilmoituksen poliisille) toisen pelaajan, joka kertomuksen mukaan antoi osoitteen ja sanaili jotain takaisin. Suuttunut pelaaja kehotti kaveriaan swattaamaan pelaajan käyttämällä hänen antamaansa osoitetta. Pelaaja ei kuitenkaan enää asunut tuossa osoitteessa, vaan nykyisin siellä asui tilanteesta tietämätön henkilö, joka sittemmin tuli ammutuksi.

Puhelua ehdottanut henkilö tuomittiin 15 kuukaudeksi vankeuteen, puhelun soittanut henkilö sai 20 vuoden tuomion.

Lähde: https://edition.cnn.com/2019/09/14/us/swatting-sentence-casey-viner/index.html