Osakassopimus-kuukausi, osa 1: Osakassopimukset

Toukokuussa vietämme osakassopimus-kuukautta ja julkaisemme joka viikko osakassopimuksiin liittyvän artikkelin.

Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys toimivat perustana osakeyhtiöiden yritystoiminnalle. Osakeyhtiölain säännökset eivät kuitenkaan määrittele kaikkia tilanteita eikä yhtiöjärjestyksessä ole aina mahdollista tai tarkoituksenmukaista sopia kaikista yksityiskohdista, jotka liittyvät yhtiön osakkaisiin. Tällöin osakkeenomistajat voivat tehdä välilleen osakassopimuksen, jossa sovitaan omistajien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä omistajien keskinäisistä suhteista ja suhteestaan yhtiöön. Sopimuksella saadaan siis varmuus siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Joskus osakkaiden kesken saattaa syntyä ennakoimattomia tilanteita, intressiriitoja tai mielipide-eroja. Tilanne voi muuttua myös osakkaista riippumattomista syistä, kuten kuolemantapauksissa. Siksi osakassopimuksen laatiminen on kannattavaa aina, jos osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakassopimuksella voidaan esimerkiksi rajoittaa ulkopuolisen osto-oikeutta, jolloin osakkeet eivät päädy ulkopuolisen käsiin ilman osakkaiden suostumusta. Sopimuksessa voidaan sopia myös kilpailukiellosta, salassapitovelvollisuudesta sekä sopimussakoista.

Osakassopimus laaditaan tavallisesti osakeyhtiötä perustettaessa, mutta sen voi laatia myös myöhemmin. Sopimuksen tekeminen kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, sillä se sitoo osakkeenomistajat yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin. Osakassopimus siis sitoo sen tehneitä osapuolia, ja sen rikkomisesta voi seurata sopijapuolen vahingonkorvausvastuu. Sopimus on vapaamuotoinen ja yksityinen, mutta sen laatimisessa on suositeltavaa käyttää apuna juridiikan ammattilaisia. Osakassopimuksessa sovitaan usein esimerkiksi yhtiön toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteesta, yhtiön hallinnasta, osakkaiden rahoitusvastuusta ja voitonjaosta, osakkaiden myymisestä, investointipäätöksestä, kilpailukiellosta sekä osakassopimuksen rikkomisesta.

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

https://www.ekonomilehti.fi/miksi-kannattaa-tehda-osakassopimus/

https://jasentiedote.fi/fi/jasentiedote/helsingin-seudun-kauppakamari/2013/1/osakassopimus/

https://tilisanomat.fi/koulut/yhtiooikeuskoulu-koulut/osakassopimus-osakeyhtiossa