Osakassopimus-kuukausi, osa 3: Osakassopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Osakassopimuksen sopijapuolet voivat sopia vapaasti sopimuksen voimassaolosta, mutta osakassopimus on voimassa pääsääntöisesti niin kauan kuin osakas on sopijapuolena. Sopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva eli irtisanomisenvarainen – niin kuin mikä tahansa muukin sopimus. Yleisimmin sopimuksessa ei määritellä sen tarkkaa voimassaoloaikaa, jolloin kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Tällöin irtisanomisoikeus voi riippua tiettyjen seikkojen tapahtumisesta tai tapahtumatta jäämisestä tai olla sellaisista täysin riippumaton. Määräaikaisen sopimuksen päättyminen voi olla taas sidottu kalenteriin tai johonkin muuhun seikkaan.

Osakassopimusta voidaan lähtökohtaisesti pitää toistaiseksi voimassa olevana, jos sopimuksen voimassaolosta ei ole erikseen sovittu. Niin kauan kuin sopimuksessa sovitut ehdot siis täyttyvät, sopimus on voimassa. Osakassopimus tulee voimaan sen solmimishetkellä, esimerkiksi kun osakassopimus allekirjoitetaan, ellei osakassopimuksen voimaantulosta ole muuta sovittu tai muuta seikkoja ilmene. Joissain tilanteissa osakkeenomistaja saattaa haluta irtaantua osakassopimuksesta. Tällöin sopimuksen tulee päättyä sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla, ellei kyseisessä sopimuksessa ole erikseen määritelty muuta sopimuksen päättymisestä. Sopimus voi siis päättyä useilla eri tavoilla, esimerkiksi osakeyhtiön toiminnan lakkaamiseen.

Osakassopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että tietyt sopimuksen määräykset ovat voimassa vielä osakassopimuksen päättymisenkin jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi kilpailukieltoa, salassapitoa, sopimussakkoa ja vahingonkorvausta koskevat määräykset. Se, miten ja kuinka kauan kyseiset määräykset ovat voimassa osakassopimuksen päättymisen jälkeen, on ratkaistava ja pääteltävä tapauskohtaisesti.

Lähteet:

https://tilisanomat.fi/koulut/yhtiooikeuskoulu-koulut/osakassopimus-osakeyhtiossa

https://jasentiedote.fi/fi/jasentiedote/helsingin-seudun-kauppakamari/2013/1/osakassopimus/

https://www.ekonomilehti.fi/miksi-kannattaa-tehda-osakassopimus/