Jätevesijärjestelmät mökillä tai vapaa-ajan asunnolla

Mökkitonteilla sekä vapaa-ajan asunnoilla on jätevesijärjestelmän tärkeys otettava huomioon. Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan saatettu jätevesi vahingoittaa kaivovesiä, uimarantoja ja kasveja, sekä synnyttää hajuhaittoja. Tämän seurauksena vesistöt rehevöityvät, mökkirannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen sekä kalakannat muuntuvat.

Haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Vesihuoltolakia noudatetaan viemäröidyillä alueilla, ja se velvoittaa liittymään yleiseen viemäriverkostoon. Yleensä kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee olla vedenkäyttöä ja jäteveden laatua vastaava. Ympäristönsuojelulain (luku 16) mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön.

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä (alle 100m vesistöstä tai merestä) sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien tulee olla laissa, asetuksessa ja määräyksissä jäteveden käsittelylle asetettujen vaatimusten mukaisia. Järjestelmä on uusittava puhdistusvaatimusten mukaisiksi, jos kiinteistö sijaitsee muualla kuin ranta- tai pohjavesialueella, kun kiinteistöllä esimerkiksi rakennetaan vesikäymälä tai tehdään sellaista vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa korjaus- tai muutostyötä, joka vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista vuodesta 2004 alkaen. Jätevesien käsittely on normaalisti kunnossa, jos rakennuslupa kiinteistölle on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, kuitenkin niin, että jätevesijärjestelmää on huollettu ja käytetty oikein. Uudistukselle ei ole tarvetta, jos kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamista tai muuttamista varten tulee toimenpidelupaa hakea kaupungin rakennusvalvonnalta. Jos jätevesiremontti tarvitsee lisäaikaa, poikkeuslupaa voi hakea jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeuslupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja ehtona on, että jätevesien aiheuttama kuormitus on vähäistä, tai käsittelyjärjestelmän uusimisen katsotaan kustannusten ja teknisten vaatimusten vuoksi olevan kiinteistön haltijalle kohtuutonta.

Jätevesijärjestelmää miettiessä kannattaa huomioida sen kustannukset, huollon tarve sekä merkittävät ympäristövaikutukset!