Tekijänoikeuskirjeet -teemakuukausi, osa 2: Voiko tekijänoikeushyvityksiä periä?

Perinnän edellytyksenä on, että saatava on ”selvä ja riidaton”. Lähtökohtana tässä on velkojan näkökulma, eli jos saatava on velkojan näkemyksen mukaan selvä ja riidaton, perinnän aloittamiselle ei ole estettä.

Jos velallinen (ts. perinnän kohde) kiistää maksuvelvollisuutensa, perintätoimiston tulee selvittää tilanne ennen perinnän jatkamista. Velallisen tulee esittää kiistämiselle jokin peruste. Jos perustetta ei esitetä, perintätoimiston tulisi tiedustella perustetta velalliselta ennen perinnän jatkamista. Jos velkoja katsoo, että kiistämisperusteella ei ole vaikutusta maksuvelvollisuuteen, velalliselle tulisi kertoa miksi velallisen esittämä peruste ei vaikuta asiassa. Riitaisen saatavan perintää ei saa jatkaa. Myöskin epäselvässä tilanteessa perintä olisi ennemmin syytä keskeyttää, kuin jatkaa sitä.

Kiistämisperusteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kun velkojan saatava perustuu esim. kirjalliseen sopimukseen tai aiheelliseen laskuun, kiistämiseltä voidaan usein edellyttää vastaavasti jotain näyttöä siitä, ettei sopimusta ole tai lasku on jo maksettu. Jos velan olemassaolo sen sijaan edellyttää ensisijaisesti velkojalta näyttöä, ei järin korkeita kiistämisen perusteita yleensä voida edellyttää velalliselta.

Entä sitten tekijänoikeuskirjeessä vaadittu hyvitys ja sen perintä? Velkoja voi olla siinä uskossa, että kirjeensaaja on asiassa maksuvelvollinen, ellei kirjeensaaja ole aiemmin kiistänyt maksuvelvollisuuttaan. Mikäli velkoja katsoo näin olevan, maksun perimiselle ei periaatteessa ole estettä. Jos velallinen (ts. kirjeensaaja) kuitenkin maksumuistutuksen tai -vaatimuksen jälkeen kiistää maksuvelvollisuutensa, tulee perintätoimiston/velkojan selvittää tilanne. Mikäli kirjeensaaja ilmoittaa, ettei ole vaatimuksen perusteena olevaa tekoa tehnyt, velkojan tulisi esittää vähintään jonkinlainen peruste/näyttö siitä, että juuri kirjeensaaja on asiassa maksuvelvollinen. Mitä vahvempi riitautuksen peruste on, sitä vahvempi ”näyttö” tulisi olla myös maksuvelvollisuuden puolesta, jotta perintää voitaisiin jatkaa.